Ettersendelse og supplering av dokumentasjon i tilbudet

EF-domstolen har avgjort to saker, hhv. C-336/12 og C-599/10, hvor domstolen trekker opp grenser for tilbydernes muligheter for å ettersende dokumentasjon i en anbudskonkurranse.

I sak C-599/10 uttalte domstolen at utgangspunktet er at tilbudene ikke kan endres, og at oppdragsgiver derfor ikke skal be tilbyderne om supplerende opplysninger hvis et tilbud er upresist eller avviker fra tekniske krav.

Men i enkelt tilfeller kan det likevel være anledning til å be om presiseringer eller avklaringer av åpenbare feil. Domstolen setter så opp noen vilkår for dette:

Anmodning om tilleggsopplysninger kan først fremsettes etter at oppdragsgiver har fått kjennskap til alle tilbudene, og må rettes til alle virksomheter i samme situasjon. I en anbudskonkurranse skal alle tilbud komme inn samtidig, og åpnes samtidig. Betydningen ligger derfor først og fremst i plikten til å likebehandle leverandørene når det gjelder muligheten for å ettersende dokumenter og avklare tilbudene.

Anmodningen må omhandle alle de punkter i tilbudet som skal suppleres. Det er uklart hva dette innebærer. Isolert sett synes det å bety at man ikke kan be om avklaringer og suppleringer av dokumenter i flere runder, men må be om alt på en gang. Konsekvensen synes å kunne være at det ikke er anledning til å be om flere avklaringer og suppleringer. Har oppdragsgiver uteglemt noe i første avklaringsrunde, vil da dette avskjære ytterligere avklaringer og suppleringer. Om domstolen virkelig har ment at dette skal være konsekvensen av vilkåret, er imidlertid noe usikkert.
Anmodningen må ikke føre til at tilbyder i realiteten fremsetter et nytt tilbud. Vilkåret setter en grense for hvor omfattende avklaringene kan være. Det er imidlertid også uklart hva dette innebærer. Det kan tolkes slik at oppdragsgiver bare kan be om supplerende dokumenter der det allerede finnes opplysninger og informasjon i tilbudet.

I sak C-336/12 gjaldt problemstillingen muligheten for å supplere en forespørsel om deltakelse i en begrenset anbudskonkurranse. Domstolen viste først til sak C-599/10, og uttalte at vilkårene i denne saken også får anvendelse på adgangen til å supplere dokumentasjon eller avklare forespørsler om deltakelse i konkurransen. I tillegg presiserte domstolen at adgangen er begrenset til opplysninger som det objektivt kan kontrolleres forelå før utløpet av fristen for forespørsel om deltakelse. Antagelig samsvarer dette i mange tilfeller med de norske reglene, der det bare på kvalifikasjonskrav kan ettersendes dokumentasjon som er «offentlig tilgjengelig».