09 March 2014

Ettersendelse og supplering av dokumentasjon i tilbudet

EF-domstolen har avgjort to saker, hhv. C-336/12 og C-599/10, hvor domstolen trekker opp grenser for tilbydernes muligheter for å ettersende dokumentasjon i en anbudskonkurranse. Les mer...