07 October 2012

Når kan rammeavtaler og avrop/bestillinger under slike kjennes ugyldige?

I de nye håndhevelsesreglene er det bestemt at både rammeavtaler og avrop/bestillinger under disse kan eller skal kjennes ugyldige, avrortes eller det kan ilegges overtredelsesgebyr for brudd på forskriftene. Men vilkårene for ugyldighet, avkorting og overtredelsesgebyr er ganske forskjellige avhengig av om det er selve rammeavtalen eller bare tildelingen av avrop/bestillinger som angripes av leverandørene. Les mer...

Klagefrist og karenstid - hvor ble det av reglene om klagefrist?

I den nye forskriftsteksten har krav til gi klagefrist til leverandørene blitt tatt ut. Hva innebærer dette? Er det fortsatt krav om å gi klagefrist, og hvor lang skal den i så fall være? Reglene om karenstid gir ikke den nødvendige veiledningen her.
Les mer...