Lekkasjer i rammeavtaler kan gi erstatning

Utgangspunktet ved rammeavtaler, er at oppdragsgiver ikke kommer i noe ansvar dersom avtalen benyttes i mindre omfang enn forventet i avtaleperioden. Rammeavtaler kan derfor ses på som en rett for oppdragsgiver til å foreta kjøp, og en plikt for leverandøren til å levere dersom det kommer bestillinger.

Fra dette utgangspunktet finnes det imidlertid flere unntak. For det første kan avtalen selv på ulike måter ha bundet opp oppdragsgiver, og forplikte til å foreta kjøp på avtalen. For det andre kan det oppdragsgivers estimat på forventet omsetning være uforsvarlig. Og for det tredje kan det foreligger «lekkasjer» i avtalen, ved at oppdragsgiver kjøper fra andre leverandører enn den man har avtale med.

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2012-101879), ble NAV pålagt å betale erstatning på over 3,2 mill. kr., som følge av lekkasjer. Verken avtalens ordlyd eller formål ga klart svar på om oppdragsgiver kunne kjøpe varene også fra andre leverandører. Retten mente imidlertid at denne uklarheten måtte gå utover oppdragsgiver, slik at kjøp utenfor avtalen ble ansett for et kontraktsbrudd. Retten anså kontraktsbruddet for grovt uaktsomt, og påla derfor NAV å erstatte leverandørens tap ved å ikke få forventede bestillinger under avtalen.

Vi minner samtidig om neste kurs i Rammeavtaler, som arrangeres av Forum for offentlige anskaffelser: Oslo 8. april og Stavanger 13. mai. Kurset finner du
her: http://foa.no/page254/page38/page38.html